+420 235 301 321
   +420 720 948 813
PAWLICA E-SHOP
  • Čeština212
  • Slovak

Metrologické zabezpečení a přestavba přístroje Granolyser

Metrologické zabezpečení a přestavba přístroje Granolyser

Vážení majitelé přístroje GRANOLYSER, dovolte nám předložit Vám nové informace k metrologickému zabezpečení a přestavbě přístroje Granolyser.

Obecně:

Vlhkoměry na obiloviny používané v obchodním styku jsou stanoveny vyhláškou MPO ČR č. 345 Sb. ze dne 11. července 2002 v platném znění jako měřidlo k povinné metrologické kontrole. Ta se sestává z typového schválení (schválení měřidla národní metrologickou službou), prvotního ověření před uvedením měřidla do provozu, a periodického ověření v intervalech určených přílohou této vyhlášky. Doba platnosti ověření pro vlhkoměry na obiloviny je v bodě 7.3.1 stanovena na dobu 1 roku a je vystavován ověřovací list.

U víceparametrových vlhkoměrů lze též mimo ověření parametru vlhkosti provádět i metrologický výkon kalibrace dalších parametrů. Kalibrace v tomto smyslu neznamená nastavení tohoto parametru, ale metrologický výkon obdobný ověření, kde je uživateli vystaven akreditovaný kalibrační list s výsledky měření a jejich nejistoty.

Víceparametrový vlhkoměr Granolyser byl do ČR doposud dovážen jako pracovní měřidlo neschválené ČMI k obchodnímu styku, a proto se na něho výše popsané skutečnosti nevztahovaly (uplatňovalo se schválení měřidla v Německu). Od 10. ledna 2013 byl však tento přístroj typově schválen v ČR se značkou schválení typu TCM 341/12 – 4990 (viz. příloha). Přístroje dříve dovezené jsou po hardwarové stránce shodné s přístroji typově schválenými. Jejich rozdíl spočívá v instalovaném softwaru, resp. operačním systému přístroje a kalibrační sady, který je pro schválenou verzi striktní k úpravám metrologických parametrů týkajících se měření vlhkosti (autorita pro ČR je ČMI a ta zabezpečí plombaci, tj. nastaví kalibrace, uzamkne přístroj pro případné úpravy uživatelem a vydá kalibrační list). Výrobce při své návštěvě v ČMI povolil možnost přestavby starších přístrojů na verzi vhodnou k ověření. Do ČMI byl dodán jak hardware, tak software nezbytný k této přestavbě, technická dokumentace a zaškolen pracovník pro její provádění.

Pokud projevíte zájem o přestavbu přístroje a obecně o metrologické zabezpečení tohoto měřidla ze strany ČMI, sdělujeme prozatímní možnosti a ceny výkonů. Ceny jsou vztaženy k aktuálnímu ceníku pro rok2013 ajsou uvedeny bez DPH. Hodinová sazba je v současné době 623Kč. Kde jsou uvedeny výkony v hodinách, jedná se o předpokládanou dobu pro standardní výkon v laboratoři ČMI (zákazník měřidlo přiveze a zase odveze) a mohou být v závislosti na aktuálním stavu prací upraveny (například požadavek kalibrace ve více bodech než ukládá kalibrační postup atd.). Pokud by se výkony ověření nebo kalibrace po domluvě prováděly přímo u zákazníka, bude připočítána ještě smluvená cena pokrývající zvýšené náklady ČMI s tím spojené. Přestavba a nastavení na mastr lze provádět pouze v laboratoři ČMI.

 

Možnosti ověřování přístroje u ČMI:

1) Přestavba přístroje na ověření schopnou verzi – nutná k tomu, aby bylo vůbec možné přístroj  ověřit jako vlhkoměr v obchodním styku. Provede se v laboratoři ČMI, po přestavbě uživatel ztrácí možnost posunu vlhkostní kalibrace a dalších metrologických parametrů. Je nahrána sada kalibračních křivek určených k ověřování. Přestavba je nevhodná pokud se nebude přístroj používat v tomto režimu! Lze ale později provést i přestavbu zpět na pracovní měřidlo.

Smluvní cena 2.500Kč.

2) Ověření vlhkoměru s jednou plodinou: ceník ČMI (položka 4290) – 6.513Kč

Ověření další plodiny: ceník ČMI (položka 4291) – 1.626Kč

Měřidlo je zaplombováno, označeno ověřovací značkou, uzamknuty kalibrace pro vlhkost a vystaven ověřovací list.

3) Kalibrace parametru vlhkosti  - 9 hodin za vlhkoměr s jednou plodinou a za každou další plodinu 1 hodina.

Kalibrace vlhkosti se zpravidla u stanovených měřidel neprovádí (jsou ověřována). Nicméně na přání zákazníka nebo u neověření schopné verze provést lze. Je vystaven akreditovaný kalibrační list a přístroj je označen kalibrační značkou.

4) Kalibrace parametru dusíkatých látek  - 9 hodin za vlhkoměr s jednou plodinou a za každou další plodinu 3 hodiny.

Je vystaven akreditovaný kalibrační list a přístroj je označen kalibrační značkou.

5) Kalibrace parametru olejnatých látek  - 9 hodin za vlhkoměr s jednou plodinou a za každou další plodinu 3 hodiny.

Je vystaven akreditovaný kalibrační list a přístroj je označen kalibrační značkou.

6) Pouze nastavení na mastr přístroj ČMI – 8 hodin. Přístroj je v laboratoři ČMI „najustován“ na hodnoty vzorového přístroje Granolyser ve správě ČMI. Provádí se sadou vzorků. Nejedná se o navázání na referenční hodnoty a nevystavuje se žádný metrologický dokument. Vhodné pro pracovní měřidla bez nutnosti kalibrace nebo jako doplnění při ověření parametru vlhkosti na další parametry, které ale není nutno kalibrovat.V současné době se mastr ČMI nakalibrovává na referenční hodnoty a proto tato služba pouze v omezené míře a po domluvě s ČMI).

7) Pro doplnění ještě uvádíme ceny za jednotlivá referenční stanovení v laboratoři ČMI:

vlhkost – 250Kč
N-látky – 350Kč
olej – 450Kč

Příklady kumulovaných služeb, které by se daly předpokládat:

Příklad 1: Přestavba + ověření vlhkosti + kalibrace N-látek na ječmenu: 2500+6513+5607=14.620Kč
Příklad 2: Přestavba + ověření vlhkosti na pšenici, ječmen a řepku + kalibrace N-látek na ječmenu a pšenici + kalibrace oleje na řepkce : 2500+6513+(2*1626) + 5607 + 1869 + 5607=25.348Kč

Příklad 3: Přestavba + ověření vlhkosti řepky + nastavení na mastr: 2500+6513+4984=13.997Kč

 

Kontakt na laboratoř ČMI :

Laboratoř VPL

503 25  Dobřenice

Kontaktní osoba: Pavel Srpek

tel.: 495451023

E-mail: Turn on Javascript!

Aktualizované parametry a plodiny Granolyseru, které lze nainstalovat na starší verze u výrobce:

Pšenice: vlhkost, bílkoviny, protein (dusíkaté látky), sedimentace· Žito: vlhkost· Ječmen: vlhkost, protein (dusíkaté látky)· Tritikale: vlhkost· Kukuřice: vlhkost, protein (dusíkaté látky), škrob· Řepka: vlhkost, olej· Oves: vlhkost· Hrách: vlhkost, protein (dusíkaté látky)· Špalda: vlhkost, protein (dusíkaté látky).

Sójové boby: vlhkost, protein (dusíkaté látky)

Slunečnicová semena: vlhkost, olej. 

Cena za novou softwarovou verzi, HW úpravy, včetně dopravy do výrobního závodu a administrativních nákladů                                                                     13.990,- Kč

(nové produkty zatím nelze ověřovat v ČMI, bude možné až po sezóně 2013)

S pozdravem

Ing.Petr Pawlica, jednatel společnosti

                                                             

 Případné dotazy k procesu adresujte na:

Veroniku Peškovou, tel.: +420 235 301 321, Turn on Javascript!